Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

"Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve işyeri hekimleri,A,B veya C sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerine sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimi ifade eder. "

Harita Bilgisi

 

 

 • İSG Haberler: Ev kazalarında her yıl 10 bin çocuk sakat kalıyor. (devamı)
 • İSG Haberler: Belgesiz İşçi çalıştıranlara ceza kapıda(devamı)
 • İSG Haberler:Tüm İşverenleri ilgilendiren İlkyardım Yönetmeliği Değişti (devamı)

Türkiye’ de İş Sağ. ve Güvenliği

 
 

Türkiye’de 2012 yılının haziran ayına kadar İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ayrı bir kanunun bulunmayışı dolayısıyla, İSG ile ilgili genel önleyici düzenlemeler, sorumluluklar ve yükümlülüklere ilişkin İş Kanunu'na; iş kazası ve meslek hastalığının yasal tanımına ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na; hastalık ve kaza sonrası maddi tazminatlara ilişkin Borçlar Kanunu'na; cezai sorumluluklara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'na başvurulması gerekmekteydi

Devamı...

İş Sağlığı ve Güv. Mev.Tarihçesi

 
 

Osmanlı Devletinde 1865 yılında çıkarılan ilk yasal belge Dilaver Paşa Nizamnamesi kömür madeni işçilerinin çalışma, dinlenme ve tatil sürelerinde düzenleme yaparak zorunlu çalışmayı altı aya düşürmüştür. Maadin Nizamnamesi tazminattan sonra çıkarılan ve “kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenir” hükmü ve hekim bulundurma, çalışma ve dinlenme zamanı ve koruyucu hükümler ile işverene

Devamı...

İş Kazası

 
 

İş kazasının genel olarak önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin araç ve gereçlerin hasara uğramasına ve üretimin bir süre durmasına yol açan olay olarak tanımlanır. İş kazasının en bilinen tanımı, Sosyal Sigortalar Yasası‟nda verilen tanımıdır. Bu tanım ile SGK‟nun iş kazasına uğrayan işçilere hangi koşullarda ekonomik destek vereceği ve sağlık yardımlarından yararlandırılacağının belirlenmesi amaçlanır.

Devamı...

Meslek Hastalığı Nedir?

 
 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda meslek hastalığı “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık” olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesinde Meslek hastalığı, “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli

Devamı...

Ergonominin Tanımı

 
 

Ergonomi, çalışanların anatomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerini dikkate alarak insanın sağlık, güvenlik şartları içerisinde verimli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli çalışma ortamını araştıran, disiplinler arası bilim dalıdır. Ergonomi, insan faktörünü ön planda tutmak suretiyle insanın kapasite ve limitleriyle, insan-makine ve insan çevre ilişkisini değerlendirerek, çalışma ortamı

Devamı...

Tehlike,Riskler ve Kontrol Listesi

 
 

İnşaat Sektöründeki Başlıca Tehlike,Riskler ve Kontrol Listesi; • Yüksekten düşme, • Hareketli bir aracın çarpması, • Elektrik şokuna kapılma, • Kazı sırasında yaralanma, • Düşen malzemelerin çarpması,• Ağır malzeme kaldırılması sonucu sırt ağrıları ve bel incinmeleri, • Tehlikeli maddelere maruz kalma, •Yüksek gürültü nedeniyle işitme kaybı.

Devamı...

 • Web Tabanlı İSG Takip Sistemi

  İş Sağlığı ve Güvenliği dokümantasyonun çok büyük önem taşıdığı bir alan. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti verdiğimiz tüm firmalara, faaliyetlerimizi kontrol edebilmeleri için Web Tabanlı İSG TAKİP Sistemine giriş yetkisi veriyoruz. İSG TAKİP Sistemi aracılığıyla şirketinize hizmet veren iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin programına ulaşabileceğiniz gibi günlük raporlamalara, uygunsuzluk bildirimlerine ve risk değerlendirme raporu - acil durum planı gibi birçok dokümanın online kopyalarına ulaşabileceksiniz. Ayrıntı OSGB'nin şirketinizde görevlendirdiği iş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin faaliyetlerini online takip sistemimiz üzerinden her zaman izleyebileceksiniz. Ayrıca Uzaktan Eğitim (E-learning) Sistemi sayesinde şirketinize yeni katılan bütün çalışanlara verilmesi gereken İş Güvenliği Eğitimlerini online olarak verebilecek ve takibini yapabileceksiniz. • Hizmetlerimiz:

  • İş Güvenliği Uzmanlığı
  • İşyeri Hekimi
  • Risk Değerlendirmesi
  • İş Güvenliği Eğitimleri
  • Acil Durum Planı
  • Yangın Güvenliği
  • İşyeri Hemşiresi
  • Sağlık ve Güvenlik Planı


 • Ayrıntı OSGB , İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışmalarını önem ve titizlik ile sürdürmek, mevzuatlar çerçevesinde sistem kurmak ve en önemlisi iş sağlığı ve güvenliği anlamında kültür oluşturmak amacı taşımaktadır. Bölgemizin önde gelen bir çok kuruluşunda amaçlarımız doğrultusunda hizmetlerimizi sürdürmekte olup;
  * Sürekli gelişim ilkelerine bağlı,
  * Teknolojik anlamda kendini yenileyen
  * Deneyimli Uzman ve Hekim kadrosu ile İş Sağlığı ve güvenliğini yaşam tarzına dönüştürme misyonu ile yoluna devam etmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet verdiğimiz kuruluşlarda sürekli iyileşme sağlamak,yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun sistem kurmak,zamanında doğru analizler ve raporlamalar yaparak tehlikeleri önceden belirleyip ortadan kaldırmak,çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularınla bilinçlendirmek Ayrıntı OSGB’nin hizmet anlayışından sadece birkaçıdır.