Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

"Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve işyeri hekimleri,A,B veya C sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerine sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimi ifade eder. "

Harita Bilgisi

 

 

  • İSG Haberler: Ev kazalarında her yıl 10 bin çocuk sakat kalıyor. (devamı)
  • İSG Haberler: Belgesiz İşçi çalıştıranlara ceza kapıda(devamı)
  • İSG Haberler:Tüm İşverenleri ilgilendiren İlkyardım Yönetmeliği Değişti (devamı)

2002 yılından beri yürürlükte olan İlkyardım Yönetmeliği 29 Temmuz 2015′ yürürlükten kaldırıldı. Yerine yeni İlkyardım Yönetmeliği yayımlandı. Yeni yönetmelik, işverenler ve çalışanlar için yeni sorumluluklar getiriyor.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına giren işler kapsamındaki 40 mesleğe Meslekî Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirildi. 25 Mayıs 2016’ya kadar belge almayanlara her bir çalışan için 500 TL para cezası kesilecek.

Özellikle okul çağı gelmemiş çocuklar tüm günü evde geçirmektedir. Zamanın çoğunu oyun oynamak ve yeni şeyler keşfetmekle geçiren çocuklarımız ebeveynlerinin kontrolünde bunları gerçekleştirmektedir. Fakat ebeveynler çoğu zaman kısa veya biraz daha uzun süreli şekilde çocuklarını yalnız bırakıp diğer odalara veya mutfağa geçebiliyor. İşte çocukların en çok kazaya uğradığı zamanlarda bu aralarda oluyor.

• Yüksekten düşme,

• Hareketli bir aracın çarpması,

• Elektrik şokuna kapılma,

• Kazı sırasında yaralanma,

• Düşen malzemelerin çarpması,

• Ağır malzeme kaldırılması sonucu sırt ağrıları ve bel incinmeleri,

• Tehlikeli maddelere maruz kalma,

 •Yüksek gürültü nedeniyle işitme kaybı.

 

Çarşamba, 25 Kasım 2015 15:29

Ergonominin Tanımı

Ergonomi, çalışanların anatomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerini dikkate alarak insanın sağlık, güvenlik şartları içerisinde verimli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli çalışma ortamını araştıran, disiplinler arası bilim dalıdır.

Ergonomi, insan faktörünü ön planda tutmak suretiyle insanın kapasite ve limitleriyle, insan-makine ve insan çevre ilişkisini değerlendirerek, çalışma ortamı tasarımında insan faktörüne göre düzenlemeyi öngörür (Bridger, 1995:15).

Çarşamba, 25 Kasım 2015 14:34

Meslek Hastalığı Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda meslek hastalığı “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık” olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesinde Meslek hastalığı, “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Çarşamba, 25 Kasım 2015 14:30

İş Kazası

İş kazasının genel olarak önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin araç ve gereçlerin hasara uğramasına ve üretimin bir süre durmasına yol açan olay olarak tanımlanır.

İş kazasının en bilinen tanımı, Sosyal Sigortalar Yasası'nda verilen tanımıdır. Bu tanım ile SGK'nın iş kazasına uğrayan işçilere hangi koşullarda ekonomik destek vereceği ve sağlık yardımlarından yararlandırılacağının belirlenmesi amaçlanır.

Osmanlı Devletinde 1865 yılında çıkarılan ilk yasal belge Dilaver Paşa Nizamnamesi kömür madeni işçilerinin çalışma, dinlenme ve tatil sürelerinde düzenleme yaparak zorunlu çalışmayı altı aya düşürmüştür.

Maadin Nizamnamesi tazminattan sonra çıkarılan ve “kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat işveren tarafından ödenir” hükmü ve hekim bulundurma, çalışma ve dinlenme zamanı ve koruyucu hükümler ile işverene bazı yükümlülükler getirmiştir (MMO, 2011:8).

Çarşamba, 25 Kasım 2015 09:35

Türkiye’ de İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye’de 2012 yılının haziran ayına kadar İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ayrı bir kanunun bulunmayışı dolayısıyla, İSG ile ilgili genel önleyici düzenlemeler, sorumluluklar ve yükümlülüklere ilişkin İş Kanunu'na; iş kazası ve meslek hastalığının yasal tanımına ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na; hastalık ve kaza sonrası maddi tazminatlara ilişkin Borçlar Kanunu'na; cezai sorumluluklara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'na başvurulması gerekmekteydi (Hökelek, 2012).

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı, 20.06.2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmış, 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.