Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

"Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve işyeri hekimleri,A,B veya C sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları ve sağlık personellerine sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimi ifade eder. "

Harita Bilgisi

 

 

  • İSG Haberler: Ev kazalarında her yıl 10 bin çocuk sakat kalıyor. (devamı)
  • İSG Haberler: Belgesiz İşçi çalıştıranlara ceza kapıda(devamı)
  • İSG Haberler:Tüm İşverenleri ilgilendiren İlkyardım Yönetmeliği Değişti (devamı)

Ergonominin Tanımı

Çarşamba, 25 Kasım 2015 15:29

Ergonomi, çalışanların anatomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerini dikkate alarak insanın sağlık, güvenlik şartları içerisinde verimli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli çalışma ortamını araştıran, disiplinler arası bilim dalıdır.

Ergonomi, insan faktörünü ön planda tutmak suretiyle insanın kapasite ve limitleriyle, insan-makine ve insan çevre ilişkisini değerlendirerek, çalışma ortamı tasarımında insan faktörüne göre düzenlemeyi öngörür (Bridger, 1995:15).

Ergonomi deyimi ilk olarak 1949 yılında İngiltere’ de kullanılmıştır. Avrupa ülkelerinde ergonomi sözcüğü yaygın olarak kullanılmasına karşın ABD’ de “İnsan Mühendisliği” (human engineering) olarak kullanılmaktadır (Karl, Henrike ve Kroemer, 2000:2).

Ergonomi kelimesi yunanca iş anlamına gelen “ergos” ve yasa anlamına gelen “nomos” kelimelerinden oluşmaktadır.

TDK tarafından işbilim olarak Türkçeleştirilen terimin tanımı “Çalışmanın yöntemli bir biçimde düzenlenmesi; makine ve donanımların, çalışanların yetenek ve eğilimlerine göre saptanması amacıyla yapılan inceleme ve araştırmaların tümü” olarak yapılmıştır (Sabancı P. D., 1989:20-28).

Tanımlardan anlaşılacağı üzere insan, biyolojik bir varlık olarak belirli sınırlılıklara sahiptir ve üretim yapabilmek için kullandığı araç-gereçleri ve çalışma ortamını bu sınırlılıklara göre tasarlamak durumundadır. Biyoloji, psikoloji, fizyoloji, biyomekanik, mühendislik gibi bilim dallarıyla kesişim noktaları olan ergonomi çok disiplinli bir çalışma alanıdır (Karl, Henrike ve Kroemer, 2000:7).

Ergonomi çalışmalarının amacı:

1-    İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek

2-    Fizyolojik ve psikolojik yorgunluğun azaltılması

3-    İşgücü kayıplarının önüne geçmek

4-    İş veriminin ve ürün kalitesinin artırılması şeklinde özetlenebilir.

Ergonominin Tarihsel Gelişimi

İnsanlar ilk çağlardan beri daha kolay, sağlıklı ve güvenli yaşamın yollarını keşfetmeye çalışırken her ne kadar adı konmamış olsa da bir takım ergonomik kuralları uygulamış ve doğaya uyum sağlamaya, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır.

Ancak Ergonomi adına yapılan bilimsel ilk çalışmalar 1890’lı yıllarda değirmende farklı işler için aynı tip küreklerin kullanılmasını gözlemleyerek farklı işler için farklı ağırlık ve ebatlarda kürekler tasarımıyla iş verimini artırmayı amaçlayan F.W. Taylor’ a aittir (Yalçınkaya, 2014).

İkinci Dünya savaşı sırasında ülkeler arasındaki üst düzey askeri teknolojik rekabet ile askeri araç ve gereçlerin üretimi hız kazanmış ancak üretim tasarım aşamasında insan faktörünün dikkate alınmamasına bağlı olarak üretilen ürünlerden beklenen verim alınamamıştır. Bu gelişmeler ergonomi alanında yapılan çalışmaların hızlanmasını sağlamıştır (Sabancı P. D., 1989:20-28).

Ancak ne var ki farklı bilim dallarındaki araştırmacıların çalışmalarının birbirinden kopuk olması çok disiplinli bir bilim dalı olan ergonomide ilerlemeyi kısıtlamıştır. Bu eksikliği gidermek amacıyla İngiltere’de “Ergonomi Araştırma Konseyi”(Ergonomics Research Council) kurulmuş ve bu konseyde anatomist, fizyolog, psikolog, mühendisler, mimarlar ve iş güvenliği profesyonelleri bir araya getirilmiştir.

Bu alanda yapılan çalışmaların ilk defa Ergonomi olarak adlandırılması 1949 yılında Murrel tarafından önerilmiştir. İngiltere’de kurulan konseyin yürüttüğü çalışmalar tüm dünyada ilgi görmüş ve 1964 yılında Uluslararası Ergonomi Derneği(The Ergonomics Society)’nin kuruluş hikâyesinin aktörü olmuştur (Sabancı P. D., 1989:20-28).

Son Düzenlenme Cuma, 27 Kasım 2015 07:51